Description

Yoshinori Kondo
Kuraku, 2016
Borosilicate glass
2.02 inch diameter (5.13 cm)

Back To Top